Menü

Garantievoorwaarden bij aankoop op Groupon.nl

Algemeen

Asgoodasnew electronics GmbH, Georg-Simon-Ohm-Straße 6, 15236 Frankfurt (O.) (tegenoverstaand „borgsteller“ of „asgoodasnew“) overneemt tegenover de consument bij aankoop van asgoodasnew producten via het internetplatform www.groupon.de en de mogelijkheid om een extra garantie tegen betaling van 30€, aanvullend op de wettelijke garantie die de verkoper tegenover zijn consument gerechtigd, een facultatieve funktionele garantie naar onderstaande voorwaarden.

 

„Konsument“ bij deze vorm van garantie is elke natuurlijke persoon, die het product direkt / rechtstreeks bij asgoodasnew aangekochte heeft, met als doel het produkt niet aan derden verder te verkopen of buiten het commercieel of zelfstandig vastgelegde wettelijk kader van zijn / haar beroepsactiviteiten te gebruiken.     

 

Voorwaarden en omvang van de garantiebescherming 

Onze garantie behandelt alle technische functies van het aangekochte produkt. Asgoodasnew garandeert de konsument dat zijn produkten vrij van materiaal-, productie- en ontwerpafwijkingen zijn. Beslissend hierbij is de stand van de wetenschap en techniek bij tijdstip van productie. De afwijkingen / fouten van het product, die de beschadiging veroorzaakt heeft, moeten reeds voor dit tijdstip aanwezig zijn en aangetoond kunnen worden. Aanspraak op de compensatie van gevolgschade kunnen enkel onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen opgeeist worden.

 

Deze garantie geldt voor een begrenzde periode van 30 maanden, geldig vanaf datum van aankoop. De garantieperiode verlengt zich niet op grond van toekenning van vaststellingen in dit garantiekader, voornamelijk niet bij reparatie of umruiling. In dit geval begint de garantieperiode ook niet opnieuw te lopen.

 

Enkel artikelen die via het internetplatform www.groupon.de gekocht worden en de extra ter betaling aangeboden facultative funktionele garantie, komen in aanspraak voor deze garantie. De consument wordt een certifikaat toegestuurd dat als bewijs van activatie geldt.

 

De gebruikersrechten uit deze garantie kan de consument door een foutmeldung in tekstvorm (garantie aanvraag) binnen de garantieperiode tegenover asgoodasnew afdwingen. Voorwaarde hiervoor is dat de consument het mankement binnen een termijn van 30 dagen aangeeft, nadat hij/zij het mankement waargenomen resp. waargenomen zou moeten hebben. Het is de consument zijn verantwoordelijkheid te bewijzen dat de garantie niet afgelopen is (bijvoorbeeld door voorlegging van de aankoopbon).

 

Vaststellingen bij garantie

Asgoodasnew is vrij om het product te repareren, te vervangen of om de consument zijn artikelwaarde terug te betalen.

 

Normaal, indien mogelijk, wordt het oude artikel hersteld. Is een reparatuur niet mogelijk dan zorgt asgoodasnew voor uitwisseling.

 

Bij uitwisseling wordt het oude artikel gratis vervangen door een artikel met dezelfde of betere kwaliteit (zelfde aard, type en kwaliteit als op het moment dat de garantie aanvraag aangevraagd is). Wordt het betrokken produkt op het tijdstip van de foutmelding niet meer produceerd of is het produkt niet meer beschikbaar, dan is asgoodasnew bevoegd om een gelijkaardig produkt uit te leveren.

 

Als alternatief kan een uitbetaling in geldwaarde van het product op het tijdstip van de garantie aanvraag door asgoodasnew uitgevoerd worden. Indien asgoodasnew voor een terugbetaling in geldwaarde kiest en dit in tekstvorm bevestigt, behoud asgoodasnew het artikel en betaalt de konsument de geldwaarde van het artikel terug zoals op het tijdsstip van de garantie aanvraag.

 

Verloop bij garantie

Zijn er problemen bij artikelen die door de hierboven vermelde garantie in rekening genomen worden zouden, dan moet de klant de klantendienst van asgoodasnew kontakteren. Hieronder de contactgegevens:

 

Telefonnr: 0335 - 74 38 99 60

E-Mail: kunde@asgoodasnew.com

 

In het geval dat het probleem niet telefonisch opgelost kann worden, neemt de klantendienst de garantie aanvraag van de klant in het systeem op. De aanvraag kan enkel verwerkt worden als het uitgegeven certificaat resp. de daarop overeenkomstige nummer aangegeven wordt. Aansluitend stuurt asgoodasnew een document voor een retourzending per mail toe waarmee het product gratis aan asgoodasnew teruggestuurd kan worden. Enkel met dit formulier is zekergestellt dat het artikel zonder verzendkosten aan asgoodasnew verstuurd kan worden.

 

Bij ontvangst van het artikel bij asgoodasnew wordt het artikel gekontroleerd door onze techniekers. De consument krijgt na deze kontrole een mededeling per mail met de status van het verzonden artikel en met volgende informatie; het artikel wordt gerepareerd of een vervangartikel wordt toegestuurd. Beslist asgoodasnew een betaling in geldwaarde, op het moment van de garantie aanvraag, uit te betalen moet de klant een rekeningsnummer aan asgoodasnew mededelen.

 

Transport resp. levering kunnen enkel met voorafgaande toestemming door asgoodasnew uitgevoerd worden.

 

Voorwaarden en uitsluitingen 

De voorwaarde voor de geldigheid van deze garantie is een passend gebruik en onderhoud van het product, inclusief de naleving zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, het gebruiken van het produkt volgens de technische handleiding en de onderhoudsvoorschriften definiërt door de fabrikant. Bij ongepast / onjuist gebruik van het product wordt de garantie ongeldig. Voorbeelden van onjuist gebruik zijn:

 

 • Gebroken display en / of behuizing
 • Waterschade
 • Elektrische defecten als gevolg van niet, door de producent, goedgekeurde opladers
 • De installatie van software die niet geautoriseerd is door de fabrikant (incl. Apps enz.)

 

Geen aanspraak op de garantie bij: 

 • Aan slijtage onderhevige onderdelen zoals bijvoorbeeld verwisselbare geheugenkaarten, hulpstukken bij camera’s en objectiven;
 • Breekbare onderdelen, zoals bijvoorbeeld glas, display en lenzen, door breuk; 
 • Verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld batterijen resp. accu‘s
 • Lichte afwijkingen / variaties in de gewenste toestand van het product, die geen invloed hebben op de gebruikswaarde / bruikbaarheid van het product; 
 • Materiaal- en menselijke fouten, schade door aggressive omgevingseffecten, chemicaliën en detergenten; 
 • Gebreken aan het product die veroorzaakt zijn door installatie of transport.

 

De geldigheid van de garantie eindigt bij: 

 • Niet naleving van de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzing; 
 • Schade die opzettelijk of door normale slijtage (bijvoorbeeld gebruikssporen aan de behuizing en / of display) veroorzaakt is; 
 • Onjuiste ingebruikneming; 
 • Gebrek aan of onjuist onderhoud; 
 • Schade aan het product; dat op een bepaalde manier met betrekking tot het gebruik van het product door de consument onstaan en toe te schrijven is;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, maar niet uitsluitend in het geval van overstromingen, branden of vorstschade. 

 

Niet-optreden van de garantie

Als een defect gevonden is dat niet door deze garantie gedekt wordt, zijn de kosten die ontstaan bij het versturen en transporteren van het product door de consument zelf te betalen.

Bovendien draagt de consument de kosten, met inbegrip van mogelijke arbeitskosten, die bij het onderzoek van het product onstaan zijn.

 

Indien de consument informatie over de niet-optreding van de garantie en over de te verwachten kosten die als gevolg van de reparatie onstaan zijn wenst, draagt de consument de extra kosten voor vervangende onderdelen- en arbeitskosten.

 

Toont het product reeds bij uitlevering aan de consument geen defect, dan beslist in dit geval asgoodasnew over de coulance voor de afhandeling van de situatie met de consument. De consument heeft in dit geval geen wettelijke aanspraak op vastgestelde tekortkomingen.

 

Rechtsbescherming

Naast deze omschreven gebruikersrechten heeft de consument ook aanpraak op wettelijke gebruiksrechten. Deze wettelijke gebruiksrechten, die voor de consument onder bepaalde omstandigheden gunstiger zijn, zijn niet door de garantie beperkt. De garantie heeft ook geen invloed op de rechten die de oorspronkelijke koper tegenover de producent, waar de oorspronkelijke koper het product aangekocht heeft, had

 

Plaats van uitvoering en toepasselijk recht 

 

Op deze garantie is het duitse recht, met uitzondering van het VN-overeenkomst inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 van toepassing. Plaats van uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze garantie is Frankfurt (Oder), Deutschland. 

 

Garantiegever

asgoodasnew electronics GmbH

Georg-Simon-Ohm-Straße 6 

15236 Frankfurt (O.) 

 

* Einzelheiten zu Voraussetzungen, Inhalt und Bedingungen der Garantie finden Sie hier

** Im Vergleich zu Neuware. (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers)